digitek dvd02 1 copy 1

تعمیر سینماخانواده

دستگاه سینماخانواده شما ممکن است یکی از موارد این لیست باشد:
 • دستگاه روشن نمی شود
 • دستگاه روشن میشود ولی تصویر نشان نمی دهد
 • دی وی دی می چرخد ولی نمیتواند بخواند و یا No disk ظاهر میشود
 • روشن میشود تصویر دارد و صدا ندارد
 • روشن میشود تصویر و صدا ندارد
 • روشن میشود ولی خروجی HDMI تصویر نشان نمی دهد
 • لحظه ای روشن شده و سپس خاموش میشود
 • روشن می شود و سپس خاموش میشود.
 • خروجی AVI ویا Component تصویر ندارد
 • دستگاه هنگ میکند
 • دستگاه ارور میدهد
 • صدای خروجی واضح نیست
 • برخی از بلندگوها صدا ندارد و یا ضعیف است
 • سی دس بیرون نمیدهد
 • خود به خود روشن و یا خاموش میشود
 • دگمه های روی دستگاه کار نمی کند
 • از روی قلش USB نمیخواند
 • یکی از پورت های ورودی USB, VGA, HDMI مشکل دارد.
digitek dvd1 1
digitek dvd3 1
digitek dvd 2 800.600 1
digitek dvd 2 800.600 1
image
digitek dvd9 1

  درخواست تعمیرات خود را اینجا ثبت نمایید

  استان:

  نوع دستگاه:

  وضعیت گارانتی: